logo

ผู้นำแสงสว่างออนไลน์ 2565


ผู้นำแสงสว่างออนไลน์ คือ ผู้ที่มีความกล้าหาญ ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก ความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ ด้วยการนำธรรมะไปแนะนำชาวโลก เผยแผ่สื่อสีขาว ที่เป็นความจริงของชีวิตที่ทุกคนต้องรู้ เพื่อให้ธรรมะขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า เข้าไปสู่จิตใจชาวโลก ชวนคนทำความดี สวดมนต์ นั่งสมาธิกันทั่วโลก ให้ได้เข้าถึงพระธรรมกายภายใน เกิดกระแสบุญ ยังสันติภาพ และสันติสุขที่แท้จริงภาย ในยุคออนไลน์ เพื่อเป็นการชื่นชม อนุโมทนาบุญ และเป็นเครื่องระลึกนึกถึงบุญ เชิดชูในการทำหน้าที่ เป็นความปลื้มใจให้กับผู้นำแสงสว่างออนไลน์ ที่ได้รับบุญกันมาตลอดกันทั้งปี จึงได้บังเกิดมี “หอเกียรติยศ” นี้เกิดขึ้น


Surrounding Experience

สัมผัสประสบการณ์ของโลกเสมือนจริง


Facebook Live

ผู้ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ ในการเผยแผ่ธรรมะ online ประเภท Facebook Live ประจำปี พ.ศ. 2565 และสำหรับผู้ที่ได้ยอดชม 10,000 วิวขึ้นไป จะได้ขึ้นแสดงผลงานใน metaverse ชั้นบน

TikTok Live

ผู้ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ ในการเผยแผ่ธรรมะ online ประเภท TikTok Live ประจำปี พ.ศ. 2565 และสำหรับผู้ที่ได้ยอดชม 100,000 วิวขึ้นไป จะได้ขึ้นแสดงผลงานใน metaverse ชั้นบน

Youtube Live

ผู้ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ ในการเผยแผ่ธรรมะ online ประเภท Youtube Live ประจำปี พ.ศ. 2565 และสำหรับผู้ที่ได้ยอดชม 1,000 วิวขึ้นไป จะได้ขึ้นแสดงผลงานใน metaverse ชั้นบน

Sharer

ผู้ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ ในการเผยแผ่ธรรมะ online ประเภท Sharer ประจำปี พ.ศ. 2565 และสำหรับผู้ที่ได้ยอดชม 1,000 วิวขึ้นไป จะได้ขึ้นแสดงผลงานใน metaverse ชั้นบน

Creator

ผู้ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ ในการเผยแผ่ธรรมะ online ประเภท Creator ประจำปี พ.ศ. 2565 และสำหรับผู้ที่ได้ยอดชม 4,000 วิวขึ้นไป จะได้ขึ้นแสดงผลงานใน metaverse ชั้นบน