logo

The Muthita Online 2565


โลกนฤมิตออนไลน์ ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับพระเถระพระมหาเถระ พรรษา 10 พรรษา 20 พรรษา 30 และพรรษา 50 ของวัดพระธรรมกาย ที่จัดแสดงรวบรวมเรื่องราวให้เรียงร้อยเป็นตำนานแบบอย่าง การสร้างบารมีของนักรบแห่งกองทัพธรรม นับตั้งแต่วันที่ท่านย่างก้าวเข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัตร์ ธงชัยแห่งพระอรหันต์ จนกระทั่งถึงวันนี้ วันที่มนุษย์และ เทวาจักได้ชื่นชมอนุโมทนาในความยืนหยัดปักมั่น บนหนทางเนกขัมมบารมีของพระเถรานุเถระพระมหาเถระทุกรูป


Surrounding Experience

สัมผัสประสบการณ์ของโลกเสมือนจริง


อาคารดอกบัว

เป็นอาคารที่สง่างาม ลอยอยู่บนผิวน้ำ รูปทรงดอกบัวชั่งเป็นสัญลักษณ์แทนความอุดมสมบูรณ์ คุณงามความ ดี และอุปมาเปรียบเทียบแทนบุคคลผู้ที่เกิดมาในโลกนี้เพื่อสร้างบารมีทางรอยแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมภายในอาคารมีทั้งหมด 6 ชั้น ดังนี้ ชั้นที่ 1 และ 2 ประกอบด้วยบูธจัดแสดงภาพของพระเถระ 10 พรรษา 8 บูธ โดยแบ่งเป็น ชั้นที่1 บูธ 1A ถึง 1H และ ชั้นที่ 2 บู5 24 ถึง 2H ชั้นที่ 3 ประกอบด้วยบูรจัดแสดงภาพของพระมหาเถระ 20 พรรษา 6 บู5 โดยแบ่งเป็น บูธ 3A ถึง 3F ชั้นที่ 4 ประกอบด้วยบูธจัดแสดงภาพของพระมหาเถระ 30 พรรษา 6 บูธ โดยแบ่งเป็น บูธ 4A ถึง 4F ชั้นที่ 5 เป็นชั้นที่แสดงภาพพระมหาเถระ 50 พรรษาจำนวน 1 รูป คือ พระภาวนาธรรมวิเทศ(ภูเบศ ฌานาภิญโญ) ชั้นที่ 6 ประกอบด้วยภาพมหาปูชนียาจารย์ ผู้เป็นต้นแบบแห่งการอุปสมบทและการสร้างบารมี หมายเหตุ ชั้นที่ 1 - 4 มีการจัดแสดงภาพพระเถระและพระมหาเถระ โดยจัดแสดงเรียงตามลำดับตัวอักษร

ห้องจัดแสดงภาพ

“ภาพเพียงหนึ่ง ถึงซึ้งในความหมาย” ภาพทุกภาพของยอดอาชาไนยผู้ครองธงชัยแห่งพระอรหันต์ ของพระเถรานุเถระ พระมหาเถระทุกรูป ที่ได้นำมาจัดแสดงเพื่อประสงค์ให้เกิดปรมัตถประโยชน์แก่เหล่าศรัทธาสาธุชน ตราบจนแม้หมู่เทวดาทุกภพภูมิ ได้อนุโมทนาในวิถีปฏิบัติของผู้เอาชีวิตเป็นเดิมพัน มุ่งมั่นสร้างบารมี ตามแบบอย่างพระอริยเจ้าในกาลก่อน การจัดแสดงภาพทุกภาพในห้องนี้ จะยังความปลาบปลื้มปีติจิตจรุงใจให้ทุกท่าน ได้ย้อนระลึกนึกถึงบุญที่ผ่านมา และจะนำพาทุกความปลื้มให้เต็มเปี่ยมในใจของทุกคนที่เยี่ยมชม

ห้องมหาปูชนียาจารย์

“สัมมาทิฏฐิบุคคลเกิดขึ้นเพียงหนึ่ง ย่อมนำความสว่างมาแก่จักวาลอย่างถ้วนทั่ว” ห้องมหาปูชนียาจารย์นี้ คือห้องที่รวบรวมอัตชีวประวัติการสร้างบารมี รวมทั้งปฏิปทา มโนปณิธานอันยิ่งใหญ่ ของมหาปูชนียาจารย์ทุกท่าน ผู้เป็นประดุจพระอาทิตย์ให้แสงสว่างข้ามพ้นความมืด ผู้เป็นประดุจพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญที่ให้ความชุ่มเย็น แก่เหล่าศิษยานุศิษย์ได้เจริญรอยตาม ให้ทุกท่านได้พร้อมน้อมใจถวายสักการะด้วยใจอันใสบริสุทธิ์ ประดุจดวงแก้วบรมจักรพรรดิ ในขณะเยี่ยมชม ให้น้อมใจกลับตั้งมั่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 อย่างนิ่งสงบ แล้วจักพบความสุขภายใน เมื่อใจเชื่อมถึงมหาปูชนียาจารย์